sGrid


Основната функция на системата е подпомагане балансирането на eлектроразпределителни мрежи. Целта е промяна на досега използваните модели на балансиране на електропреносната мрежа чрез (1) прогнозиране на производството на електроенергия от ВЕИ източници  посредством математически модел използващ актуални и исторически метеорологични и производствени данни, (2) администриране на и прогнозиране на производството от единични  и от групи от ВЕИ обекти, (3) интеграция със съществуващи системи за мониторинг и контрол на ВЕИ обекти, и (4) комуникация с участниците по процеса на производство и разпределение на електроенергия, за намаление на загубите на енергия при преноса ѝ. Решението е Модулна електронна система sGrid за мониторинг и администрация, прогнозиране и автоматичен контрол на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Фиг 1: Основен изглед на системата.